Rada rodziców

Integralną częścią szkoły jest rada rodziców. W jej skład wchodzą rodzice – przedstawiciele wszystkich klas. Rada rodziców jest organem opiniodawczym, wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły. Może również gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, również w celu organizowania pomocy finansowej uczniom jej potrzebującym.

Osoba do kontaktu:
Pani Eliza Paczkowska