Archiwum

Warsztaty profilaktyczne

9-10 grudnia współpracując z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu kontynuowalismy warsztaty profilaktyczne w klasach. Uczniowie: IA, IB, II, III edukowali się na temat agresji, natomiast klasy starsze: VIA i B z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

3… 2… 1… internet

Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia. Umożliwia wszechstronną komunikację i ułatwia kontakty, niwelując ograniczenia przestrzenne i zapewniając porozumiewanie się w czasie rzeczywistym.

Stał się niezbędny jako narzędzie pracy i rozrywki, ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań.

Internet przestał więc być sprawą wyboru, stał się wręcz koniecznością. Sam w sobie Internet nie jest ani dobry ani zły. Jest pomocnym narzędziem, tak jak np. samochód, który ułatwia i przyspiesza komunikację. Jednak z jego używaniem wiąże się pewne ryzyko.

Uświadamiając uczniom kl.IV-VI niebezpieczeństwa i adresy instytucji, które zajmują sie pomocą ofiarom cyberprzestrzeni, w minionym tygodniu pracowniczki inowrocławskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przeprowadziły warsztaty profilaktyczne na temat „Cyberprzemocy”.

(22.05 Olga Burzak)

Warsztaty dla Rodziców

„Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą…”
Jan Paweł II

Wychowanie młodego człowieka jest procesem bardzo trudnym. Wielokrotnie zadajemy sobie pytanie, gdzie przebiega granica między opieką nad dzieckiem, ochranianiem go, a nauczeniem życia, samodzielności i odpowiedzialności za własne czyny?
W tym roku rodzice naszej szkoły chcąc udoskonalić swoje umiejętności wychowawcze mogli skorzystać z warsztatów psychologicznych nt. „Jak być mądrym rodzicem” prowadzonym przez Panie Psycholog A. Glejzner – Trepkowską i K. Drużyńską (pracowniczki Poradni Psychologiczno-‑Pedagogicznej w Inowrocławiu).

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się:
10 metod wychowawczych najczęściej stosowanych przez dorosłych negatywnie wpływających na dziecko,
zasad spójnego systemu nagradzania i karania oraz modyfikowania komunikatu Ty na komunikat Ja.
(03.04.2014r. Olga Burzak)

Metoda Weroniki Sherborne

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.
Metoda Weroniki Sherborne ułatwia dzieciom zaspokojenie własnej potrzeby ruchu, uczy dostrzegać potrzeby innych i je respektować, pomaga w rozwijaniu właściwych zachowań.
Metodę Weroniki Sherborne można zaliczyć do niewerbalnych treningów interpersonalnych.
Zajęcia w grupie są szansą na zdobywanie i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Mogą pomóc dzieciom w nauce bycia z innymi, czerpania satysfakcji z różnych form kontaktów społecznych.

Poniżej migawka z zajęć w klasie V (06.03.2014r.)

Reaguj na przemoc

Przy współpracy z instytucjami: Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komendy Powiatowej Policji braliśmy udział w ogólnomiejskiej kampanii profilaktycznej „Reaguj na przemoc!”. W działaniach tych mieściły się: konkurs plastyczny o tematyce przemocowej i warsztaty profilaktyczne przeprowadzone we wszystkich klasach (28 XI 2013r.) przez naszą panią pedagog Olgę Burzak. W ramach zajęć psychoedukacyjnych dzieci zapoznały się z problematyką przemocy psychicznej, fizycznej, rodzinnej, rówieśniczej i seksualnej; dowiedziały się także gdzie szukać pomocy, jak reagować na przemoc oraz jak zwiększyć samokontrolę nad własnymi emocjami, jak radzić sobie z rozładowaniem złości i przeciwdziałać zachowaniom agresywnym. (O. Burzak)

Warsztaty „Agresja”

Kontynuując cykl zajęć wynikających ze współpracy naszej szkoły z inowrocławską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w środę 10 kwietnia uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w psychologicznych warsztatach na temat agresji.
Dzieci uczyły się rozpoznawać zachowania agresywne; dowiedziały się jakie skutki wywołuje przemoc i w jaki sposób radzić sobie z nagromadzeniem negatywnych uczuć; kształciły w praktyczny sposób umiejętność przezwyciężania konfliktów i doskonaliły kompetencje komunikacyjne w grupie.

Warsztaty „Uczucia”

W poniedziałek 4 marca uczniowie klas I – III brali udział w warsztatach na temat uczuć prowadzonych przez panią psycholog mgr K. Kościńska – pracownika inowrocławskiej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Dzieci aktywnie brały udzial w zajęciach. Chętnie opowiadały o wlasnych uczuciach i emocjach.
Warsztaty na temat agresjii dla uczniów klas IV – VI prowadzone przez panią psycholog odbędą się 10 kwietnia.
Pani Kasiu dziękujemy za współpracę!